NAV Moss (0104-2020-02)

Posted: 17 Sep 2020 | 04:23 | 0 views |
  • No. of Employees: NA
  • Annual revenue: NA
  • Established year: NA
  • Facebook URL: NA
  • Linkedin URL: NA
  • Twitter URL: NA

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norgesbefolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gimennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter degmed pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og variertearbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderendearbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifisertekandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilretteleggearbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnadenoppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV"om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en,gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformålifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Vi gjør oppmerksom på atCV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentligsøkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfyllingav CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å blioppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas tilfølge.

NAVstilling

Location on the map: